Langar @Gurdwara

May 21st 2023
Langar @Gurdwara
Sewa By: Avtar S. Tari
Ph: 559-351-9037