Anand Karaj PK 1.1

Sodhi Taj Restaurant, Gurbir Singh (559)-761-9641,559-321-6174